Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. We zijn ons ervan
bewust zijn dat je vertrouwen in ons stelt en zien het als onze verantwoordelijkheid je
privacy te beschermen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Valeri Berns Advies
Valeri Berns
Van Ruisdaelstraat 45
6814KW Arnhem
Telefoon: 06 21 42 99 56
Website: https://welke-studie-past-bij-mij.nl/
Email: valeriberns@gmail.com
KVK nummer: Arnhem 64841022

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens om ons in
staat te stellen deze diensten te verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via
onze website, via e-mail, telefonisch, per app of op andere wijze. Ook kan het voorkomen
dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Valeri Berns Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• contactgegevens, zoals e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
• geboortedatum
• geslacht
• competenties en interessegebieden
• gespreksverslagen
• inhoud van communicatie
• IP-adres (voor zover automatisch opgeslagen in bijvoorbeeld door verstuurde
elektronische
berichten of tijdens je bezoek aan onze website)

Doeleinden

Valeri Berns Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:
• het onderhouden van contact;
• het bieden van een goede en persoonlijke dienstverlening;
• beheer van het klantenbestand;
• het verrichten van administratieve handelingen;
• efficiëntie en verbetering van de dienstverlening;
• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en partners;
• financiële handelingen: facturering, innen van gelden en het nemen van
incassomaatregelen;
• marketingactiviteiten
• nakoming van wettelijke verplichtingen;
• het voeren van geschillen.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
Valeriberns@gmail.com, ten behoeve van het verwijderen van deze informatie.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met
jou met betrekking tot de dienstverlening. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden
verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld
verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor
de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• de verbetering van onze diensten;
• de bescherming van onze financiële belangen;
• beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk
worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of
observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal
vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft
meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of
persoonlijke informatie gaat.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer
gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou.
Ook deze drie partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden
aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer worden bewaard om ons te kunnen
houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of
onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij passende
beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Valeri Berns Advies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Valeri Berns Advies is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van op de website
vermelde andere sites en bronnen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na
ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te
passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om
overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van
je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw
persoonsgegevens kun je ons doen toekomen via de contactgegevens vermeld onder het
kopje ‘Contactgegevens’. Om misbruik van deze rechten door derden te voorkomen, vragen
we je in dit geval een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Denk er hierbij
aan je BSN en pasfoto onleesbaar te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst
aangepast op 31 maart 2022.