Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. We zijn ons ervan bewust zijn dat je vertrouwen in ons stelt en zien het als onze verantwoordelijkheid je privacy te beschermen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Valeri Berns Advies

Valeri Berns

Van Ruisdaelstraat 45

6814KW Arnhem

Telefoon: 06 21 42 99 56

Website: https://welke-studie-past-bij-mij.nl/

Email: valeriberns@gmail.com

KVK nummer: Arnhem 64841022 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons je persoonsgegevens om ons in staat te stellen deze diensten te verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch, per app of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Valeri Berns Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • competenties en interessegebieden
 • gespreksverslagen
 • inhoud van communicatie
 • IP-adres (voor zover automatisch opgeslagen in bijvoorbeeld door verstuurde elektronische

berichten of tijdens je bezoek aan onze website) 

Doeleinden

Valeri Berns Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • het onderhouden van contact;
 • het bieden van een goede en persoonlijke dienstverlening;
 • beheer van het klantenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • efficiëntie en verbetering van de dienstverlening;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en partners;
 • financiële handelingen: facturering, innen van gelden en het nemen van

incassomaatregelen;

 • marketingactiviteiten
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Valeriberns@gmail.com, ten behoeve van het verwijderen van deze informatie.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot de dienstverlening. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • de verbetering van onze diensten;
 • de bescherming van onze financiële belangen;
 • beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals testbureaus, administratiekantoor, accountant of boekhouder, IT-leverancier van onze website, organisaties/instellingen waarvoor studiekeuze-advies wordt verricht of andere derden, zoals ZZP’ers die worden ingeschakeld bij onze dienstverlening. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Valeri Berns Advies zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Ook deze drie partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer worden bewaard om ons te kunnen houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Valeri Berns Advies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Valeri Berns Advies is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van op de website vermelde andere sites en bronnen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je ons doen toekomen via de contactgegevens vermeld onder het kopje ‘Contactgegevens’. Om misbruik van deze rechten door derden te voorkomen, vragen we je in dit geval een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Denk er hierbij aan je BSN en pasfoto onleesbaar te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 maart 2022.