Algemene voorwaarden
Valeri Berns Advies
 

Definities

 • Valeri Berns Advies , ingeschreven bij de KVK onder nummer 64841022, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten
 • Contractant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Valeri Berns Advies een overeenkomst sluit
 • Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van Valeri Berns Advies (waarbij de deelnemer en contractant ook dezelfde kunnen zijn)
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst betreffende de levering van diensten die tussen Valeri Berns Advies en de contractant tot stand komt
 • Diensten: alle door Valeri Berns Advies georganiseerde studiekeuze advies, loopbaanadvies, begeleiding en coaching in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als groepsgewijs

Algemeen

 • De algemene voorwaarden, dd 15 april 2022, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Valeri Berns Advies aanbiedt of levert
 • Indien de contractant en deelnemer niet dezelfde persoon zijn, aanvaarden zij beide de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de contractant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Valeri Berns Advies

Uitvoering van de overeenkomst

 • Valeri Berns Advies verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de aangeboden diensten en biedt geen garantie voor de te behalen resultaten binnen de overeenkomst
 • Voor de begeleiding en de deelnemersadministratie is Valeri Berns Advies volledig afhankelijk van de deelnemer. Indien de deelnemer niet meewerkt en/of gegevens achterhoudt of vervalst acht Valeri Berns Advies zich hiervoor, en voor het dientengevolge niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk
 • De deelnemer verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van de juiste gegevens ten behoeve van facturatie en contact mogelijkheden
 • Door het aangaan van de overeenkomst met Valeri Berns Advies wordt aan haar toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden welke-studie-past-bij-mij.nl . Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Valeri Berns Advies rapporteert aan de deelnemer en (desgewenst) aan de ouders/verzorgers. Alleen en voor zover deelnemer toestemming geeft (niet van toepassing bij ouder-kind relatie) rapporteert Valeri Berns Advies over informatie van en over de deelnemer aan de contractant. Deze informatieplicht geldt niet indien Valeri Berns Advies beoordeelt dat de fysieke of psychologische integriteit van de deelnemer, groepsgenoten of andere betrokkenen op het spel staat.
 • Valeri Berns Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist
 • Op de overeenkomst rust geen garantie. Wel mag een deelnemer binnen een redelijk termijn opnieuw extra hulp vragen. Deze hulp wordt mits binnen de marges van redelijkheid, gratis geboden. Hulpvragen die buiten de marges van redelijkheid vallen worden gedeclareerd tegen een tarief van €85,- per uur.
 • Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen vanuit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijk toestemming van Valeri Berns Advies                                                                                                                    

Ontbinding en opzegging

 • Valeri Berns Advies heeft het recht zonder opgaaf van reden een dienstverleningstraject te beëindigen of deelname van een deelnemer te weigeren in welke gevallen de contractant recht heeft op (een pro-rata) terugbetaling van het aan Valeri Berns Advies betaalde bedrag
 • De contractant en deelnemer hebben het recht tot 7 kalenderdagen voor aanvang van een dienstverleningstraject kosteloos te annuleren door een schriftelijke mededeling of e-mail aan Valeri Berns Advies, er van uitgaande dat de deelnemer het assessment nog niet maakte. Indien het assessment wel gemaakt is, zullen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering tussen 7 en 1 kalenderdagen voor aanvang is contractant verplicht 50% van het verschuldigde bedrag te voldoen
 • Indien een individueel begeleidingsgesprek/studiekeuze bootcamp® door contractant of deelnemer korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd c.q. verplaatst en/of de deelnemer niet op een vastgelegde afspraak verschijnt is de contractant het volledige bedrag verschuldigd
 • Als een gesprek wordt afgezegd vanwege verhindering van Valeri Berns Advies, dan wordt deze niet in rekening gebracht en zal Valeri Berns Advies zich inspannen om op de kortst mogelijke termijn een vervangend gesprek in te plannen
 • Valeri Berns Advies heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd is door omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan de overeenkomst worden ontbonden. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van schade geleden door de ontbinding
 • Het is deelnemer verboden tijdens afspraken in het kader van de overeenkomst alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, onder invloed te zijn van alcohol en/of verdovende middelen en/of zich agressief te uiten jegens anderen. Bij overtreding is Valeri Berns Advies bevoegd deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de door Valeri Berns Advies aangeboden diensten zonder dat zij gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte) van de verschuldigde vergoeding
 • Bij groepsactiviteiten heeft Valeri Berns Advies het recht het programma te annuleren of de datum te wijzigen in geval van onvoldoende deelnemers. Bij annulering heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van het betaalde bedrag

Tariefstelling en betaling

 • Door Valeri Berns Advies gemaakte offertes zijn vrijblijvend met een geldigheid van 14 dagen. Prijzen op de website zijn leidend.
 • Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijs van de door Valeri Berns Advies aangeboden diensten. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW (indien van toepassing) en inclusief kosten voor middelen die bij de opleiding gebruikt worden, studiematerialen, assessment, evaluaties met ouders, etc.
 • Indien de omvang van de aan Valeri Berns Advies verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Valeri Berns Advies gerechtigd eventueel meerwerk in rekening te brengen. Zij brengt de contractant hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte
 • Tenzij anders is overeengekomen geldt voor iedere overeenkomst een betalingstermijn van 7 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaar tegen de in rekening gebrachte bedragen schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 7 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.
 • Betaling geschiedt via betaling via bank, tikkie of contant in euro’s.
 • Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, stuurt Valeri Berns Advies , ongeacht de reden, een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de contractant Valeri Berns Advies een schadevergoeding verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke kosten. Indien Valeri Berns Advies overgaat tot (gerechtelijke) invordering zijn alle daaruit voortvloeiende (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten voor rekening van contractant

Klachtenprocedure & geschillenbeslechting

 • Een klacht dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht, schriftelijk of per email te worden gemeld aan Valeri Berns Advies . Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch of persoonlijk gemeld om een oplossing te bewerkstelligen.
 • Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.
 • Klachten worden bij voorkeur binnen één week maar uiterlijk binnen een periode van vier weken in behandeling genomen.
 • Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een periode van twee jaar worden bewaard.
 • Klachten dienen binnen een periode van drie maanden afgehandeld te zijn. Indien er een langere periode nodig is om tot een goede klachtafhandeling te komen dan dient contractant de deelnemer hier binnen een termijn van drie maanden op de hoogte te stellen.
 • Indien de klacht gegrond is worden de geleverde diensten na overleg aangepast of vergoed. De klacht schort de verplichtingen van de contractant niet op
 • Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, staat het elk der partijen vrij om het geschil op te laten lossen door mediation. Een verzoek tot mediation zal door de meeste gerede partij worden ingeleid door de Mediatorsfederatie Nederland te verzoeken uit haar midden een Mediator te benoemen. De kosten hiervan zullen door de aanvragende partij worden gedragen.
 • Mocht de mediation niet slagen dan staat het elk der partijen vrij zich tot de rechter te wenden.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Aansprakelijkheid

 • Valeri Berns Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de contractant of deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • elke aansprakelijkheid van Valeri Berns Advies voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard ook, is nadrukkelijk uitgesloten
 • de contractant vrijwaart Valeri Berns Advies voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten
 • de contractant is aansprakelijk voor alle schade die Valeri Berns Advies mocht lijden ten gevolge van een aan de contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van contractant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf
 • Valeri Berns Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan Valeri Berns Advies

Intellectueel eigendom en auteursrechten

 • Valeri Berns Advies behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte presentaties, materialen, programma’s, methodieken, instrumenten, afbeeldingen en/of andere diensten, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Deze mogen, zonder schriftelijke toestemming en uitdrukkelijke vermelding van de naam van Valeri Berns Advies , niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond of verspreid ter kennis van derden 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 15 april 2022